بایگانی برچسب: RO

اسمز معکوس چگونه کار می‌کند

اسمز معکوس

اسمز معکوس (RO) یکی از فرایندهای غشایی است که برای جدا کردن ترکیبات محلول در آب، مثل یون‌ها، استفاده می شود. غشاها فیلترهایی هستند که به صورت انتخابی اجازه عبور بعضی ترکیبات را می دهند (مثل آب) ولی جلوی عبور ترکیبات دیگر را می گیرند (مانند یون ها). در حال حاضر اسمز معکوس بهترین فرایند […]